Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

 • Biz: Oosterbroek.Biz gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27158289.
 • Dienst: Eén of meer door Oosterbroek.Biz aangeboden dienst(en), verleend aan of ten behoeve van de Opdrachtgever door of namens Oosterbroek.Biz, onder meer bestaande uit de navolgende; – telefoonservice; – servicenummers; – inbound dienstverlening; – outbound bellen.
 • Nummers: Servicenummers of telefoonnummers.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Biz een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie Oosterbroek.Biz een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Oosterbroek.Biz en Opdrachtgever op grond waarvan Oosterbroek.Biz de Dienst(en) zal uitvoeren.
 • Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen.
 • Klantenservice: De klantenservice van Oosterbroek.Biz, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 21.00 en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, tenzij anders overeen te komen.
 • Schriftelijk: op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie. Onder schriftelijk valt naast beschreven papier ook e-mail, voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat.
 • Telefoonservice: de op grond van de Overeenkomst door Oosterbroek.Biz aan Opdrachtgever te leveren Dienst, waarbij Oosterbroek.Biz als receptionist op afstand optreedt voor Opdrachtgever. Oosterbroek.Biz laat berichten achter voor Opdrachtgever. Er zijn meerdere serviceniveaus bespreekbaar.

 

Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

 • Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Oosterbroek.Biz, tenzij anders aangegeven in de offerte. Oosterbroek.Biz is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Oosterbroek.Biz daartoe overgaat, geldt de offerte alsnog als aanvaard.
 • Als de aanvaarding door Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, is Oosterbroek.Biz daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Oosterbroek.Biz expliciet anders aangeeft.
 • Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Oosterbroek.Biz het recht de prijzen hierop aan te passen.
 • Op de Overeenkomst en de uit te voeren werkzaamheden door Oosterbroek.Biz zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Oosterbroek.Biz alleen bindend indien en voor zover deze door Oosterbroek.Biz uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Biz heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 • Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 • De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Oosterbroek.Biz.
 • In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde: – 1. de Overeenkomst; – 2. het eventuele afgesloten Service Level Agreement; – 3. de eventuele bijlagen; – 4. deze Algemene Voorwaarden; – 5. eventuele aanvullende voorwaarden.

 

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 • Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Oosterbroek.Biz zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte. Door Oosterbroek.Biz bekendgemaakte termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen, tenzij dat Schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft. Oosterbroek.Biz is eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, ook bij een overeengekomen uiterste termijn.
 • Voor zover niet Schriftelijk anders is overeengekomen spant Oosterbroek.Biz zich in dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Oosterbroek.Biz het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Oosterbroek.Biz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Oosterbroek.Biz worden verstrekt.
 • Mocht Oosterbroek.Biz wegens operationele efficiency wijzigingen willen aanbrengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal, dan is zij daartoe gerechtigd zonder dat daarvoor een voorafgaande toestemming van Opdrachtgever is vereist.
 • Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Oosterbroek.Biz te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 • Biz heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Oosterbroek.Biz niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

 

Artikel 4. Wijziging dienst

 • Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 • Indien Oosterbroek.Biz, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Oosterbroek.Biz gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Oosterbroek.Biz tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

 

Artikel 5. Prijzen

 • Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
 • Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Oosterbroek.Biz zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Het is Oosterbroek.Biz toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 5% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen. Indien er sprake is van een indexatie van meer dan 5% heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen.
 • Indien de overeenkomst beëindigt op grond van deze bepaling, zal een opzegtermijn van 1 (één) maand in acht worden genomen. De prijswijzigingen worden door Oosterbroek.Biz per e-mail toegestuurd. Met deze wijze van toezendingen gaat Opdrachtgever akkoord.
 • Opdrachtgever wordt tijdig, in beginsel een maand voor inwerkingtreding, op de hoogte gesteld van een door te voeren prijswijziging.

 

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 • Biz zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
 • Als Opdrachtgever bezwaar maakt tegen (de hoogte van) een factuur, schort dit de betalingsplicht niet op. Opdrachtgever gaat akkoord met een digitale facturatie door Oosterbroek.Biz.
 • Bij niet, dan wel niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege in verzuim. Indien een factuur niet binnen de desbetreffende termijn is voldaan of indien een automatische incasso is geweigerd, heeft Oosterbroek.Biz recht op vergoeding van alle redelijke rechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Oosterbroek.Biz in verband daarmee maakt. Deze kosten worden vastgesteld op minstens 15% van het verschuldigde; hiernaast heeft Oosterbroek.Biz recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente over het door de Opdrachtgever verschuldigde. Voorts is Oosterbroek.Biz gerechtigd bij niet (tijdige) betaling administratiekosten in rekening te brengen van €4,50 voor de 1e herinnering en €9,50 voor een aanmaning.
 • Biz heeft tevens het recht om vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden, de (verdere) nakoming van haar verplichtingen en dienstverlening te staken en op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden.
 • Indien er sprake is van herhaaldelijk niet (tijdig) betalen, is Oosterbroek.Biz bevoegd om een borg van ten minste €250,- van Opdrachtgever te vorderen. Oosterbroek.Biz is tevens bevoegd deze borg te vermeerderen met het bedrag dat gelijk staat aan de tweemaandelijkse omzet van de Overeenkomst.

 

Artikel 7. Compliance

 • Opdrachtgever draagt zorg voor, en staat in voor, stipte naleving van de wet- en regelgeving in de Telecommunicatiewet, soortgelijke wet- en regelgeving in het buitenland, alsmede binnen de Telecommunicatiebranche geldende gedragsregels en convenanten, zoals het convenant tot het tegengaan van Oneigenlijk gebruik van informatienummers en overige regelingen, al dan niet van overheidswege opgelegd. Bovendien zal Opdrachtgever zich houden aan buitenlandse wet- en regelgeving, indien van toepassingen op de Diensten.

 

Artikel 8. Servicenummers

 • Biz biedt Opdrachtgever de mogelijkheid tot gebruik van een Nummer voor zover dit op grond van de wet- en regelgeving verplicht is. Oosterbroek.Biz is gerechtigd een Nummer te wijzigen, indien dit noodzakelijk wordt geacht door Oosterbroek.Biz, de ACM of enige andere Nederlandse of buitenlandse autoriteit.
 • Alle door een Opdrachtgever in het kader van een Overeenkomst aan te reiken (persoons)gegevens en bestanden dienen door hem te worden aangeleverd in het door Oosterbroek.Biz aangegeven formaat en op de door Oosterbroek.Biz aan te geven wijze. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat Opdrachtgever zich hier niet aan houdt, kunnen niet tot enige aansprakelijk van Oosterbroek.Biz leiden.
 • Alle schriftelijke, telefonische en elektronische berichten van Oosterbroek.Biz, gedaan aan het laatst opgegeven adres c.q. het daarvoor opgegeven telefoonnummer c.q. het laatst opgegeven e- mailadres van Opdrachtgever, worden geacht Opdrachtgever te hebben bereikt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen.
 • Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de aangeleverde gegevens of bestanden niet juist of onvolledig zijn, kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van Oosterbroek.Biz leiden.
 • Opdrachtgever is jegens Oosterbroek.Biz aansprakelijk voor de eventuele schade die Oosterbroek.Biz lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde gegevens, bestanden en/of gegevensdragers. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen, wormen en andere elektronische elementen. Opdrachtgever vrijwaart Oosterbroek.Biz voorts voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke fouten en/of onvolkomenheden.
 • Opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan Oosterbroek.Biz te leveren gegevens, bestanden en gegevensdragers dat hij/zij gerechtigd is deze aan Oosterbroek.Biz ter beschikking te stellen en dat Oosterbroek.Biz gerechtigd is de ten aanzien daarvan overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Opdrachtgever vrijwaart Oosterbroek.Biz voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
 • De aangeleverde gegevens en bestanden mogen geen inbreuk maken op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Oosterbroek.Biz voor claims van derden die verband houden met de inhoud van de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens en/of bestanden.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

 • Bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen er door Oosterbroek.Biz ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt worden, waarbij Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken en Oosterbroek.Biz als verwerker. Partijen zullen in een voorkomend geval een verwerkersovereenkomst sluiten waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens worden vastgelegd. Genoemde termen hebben de betekenis zoals vastgelegd in de toepasselijke privacywetgeving.

 

Artikel 10. Beschikbaarheid van de Dienst

 • Biz zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de geleverde Diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de offerte .
 • Biz heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Oosterbroek.Biz zich inspannen om Opdrachtgever daarvan voorafgaand op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Oosterbroek.Biz is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 • Biz zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Oosterbroek.Biz voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Oosterbroek.Biz van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Oosterbroek.Biz, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EURO 10.000,- (exclusief btw).
 • Aansprakelijkheid van Oosterbroek.Biz voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Buiten de in artikel 13 lid 1 genoemde gevallen rust op Oosterbroek.Biz geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 13 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van Oosterbroek.Biz.
 • De aansprakelijkheid van Oosterbroek.Biz wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Oosterbroek.Biz onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Oosterbroek.Biz ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Oosterbroek.Biz in staat is adequaat te reageren.
 • Biz is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 14).
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Oosterbroek.Biz meldt.
 • De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 • Opdrachtgever vrijwaart Oosterbroek.Biz voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Oosterbroek.Biz geleverde zaken, materialen of resultaten.

 

Artikel 12. Storingen en overmacht

 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS- attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Oosterbroek.Biz door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Oosterbroek.Biz kan worden gevergd, kan de uitvoering van de Overeenkomst door Oosterbroek.Biz worden opgeschort zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. De Diensten die in dat geval door Oosterbroek.Biz zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed en gedurende de overmachtssituatie, worden naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 13. Duur en opzegging

 • Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de op de Website of op de Overeenkomst (offerte) aangegeven periode.
 • Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Oosterbroek.Biz gerechtigd om per direct alle Diensten van Opdrachtgever op te heffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
 • Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds wenst op te zeggen berekent Oosterbroek.Biz een afkoopsom. De berekening hiervan is als volgt: de vaste kosten van de resterende tijd tot het einde van de overeenkomst worden voor 100% in rekening gebracht. De variabele kosten (waaronder bijvoorbeeld gesprekskosten) worden berekend op basis van het gemiddelde factuurbedrag voor de resterende looptijd van de Overeenkomst en voor 75% in rekening gebracht. De berekening van Oosterbroek.Biz voor de afkoopsom is leidend.
 • Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Oosterbroek.Biz het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Oosterbroek.Biz op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 14. Geheimhouding

 • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 • Biz zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Oosterbroek.Biz, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Oosterbroek.Biz daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Oosterbroek.Biz zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

Artikel 15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 • Biz behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Oosterbroek.Biz of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 16. Slotbepalingen

 • Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden‐Nederland, locatie Amersfoort.
 • Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • De door Oosterbroek.Biz ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld het gebruik van nummers, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Oosterbroek.Biz, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Oosterbroek.Biz. Oosterbroek.Biz kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.
 • Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.